Uông Chu Lưu Rating: 8.1 / 10 564 Người đánh Giá 364

Uông Chu Lưu » Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân